Chuyển đổi đuôi mở rộng trong kentico. Chuyển đổi từ .aspx (default) sang đuôi .html

Bước 1 : Chuyển tất cả mã .aspx trong code behind sang .html

Bước 2 : truy cập vào CMSSiteManage -> Settings -> URLs and SEO :
Friendly URL extensions : (chuyển đổi .aspx -> .html)

Bước 3 :

Thêm mã runAllManagedModulesForAllRequests=”true” sau vào web.config
<system.webServer>
……..
<modules runAllManagedModulesForAllRequests=”true”>
<remove name=”WebDAVModule” />
<remove name=”XHtmlModule” />
<remove name=”CMSApplicationModule” />
<remove name=”UrlRoutingModule” />
<add name =”CmsPatchModule” type =”CMS.Patch.CmsPatchModule,CMS.Patch”/>
<add name=”ScriptModule” preCondition=”integratedMode” type=”System.Web.Handlers.ScriptModule, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35″ />
………………………………
</modules>
……………………..
</system.webServer>

Lưu ý: Nếu server IIS 6 thì cần cấu hình lại trong IIS như sau (từ IIS 7 trở lên không cần thực hiện bước này):

Đối với iis 6 :

iis_static1

Click vào tab Home Directory và click “Configuration” .

iis_static2

click “Insert” (chú ý:  đừng click vào “Add”)

iis_static3

Nhập đường dẫn tới file ISAPI dll. Nếu bạn sử dụng .NET 2.0 cho website hiện tại thì bạn cần bỏ check ” Verify that file exists “: C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll

Nếu bạn sử dụng .NET 4.0 cho website, thì bạn check vào “Verify that file exists”.

-> click OK.

iis_static4

Chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *