Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chuyển đổi tên miền cũ sang tên miền mới mà vẫn giữ lại vị trí các từ khóa SEO (không mất vị trí top từ khóa). Hướng dẫn chuyển đổi tên miền cũ sang tên miền mới mà không mất vị trí từ khóa

Hướng dẫn chuyển đổi tên miền cũ sang tên miền mới mà không mất vị trí từ khóa

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1. Trỏ domain phải giống nhau
Ví dụ:
http://domainold.com
A 192.185.xx.xx
@ 192.185.xx.xx
* 192.185.xx.xx
Tương tự cho:
http://newdomain.com
A 192.185.xx.xx
@ 192.185.xx.xx
* 192.185.xx.xx

Bước 2. Add domain trong hosting
Tạo hosting mới cho domain http://newdomain.com, up toàn bộ dữ liệu từ domain cũ sang domain mới này. (xem như dữ liệu domainold.com sẽ không còn)
Sau đó add domain http://domainold.com thành alias domain trong hosting http://newdomain.com

Bước 3. Sử dụng .htaccess redirect nếu là php và web.config nếu là aspx

Đối với php:

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*)http://newdomain.com/$1 [R=301,L]

Đối với aspx:

<rewrite>
  <rules>
     <rule name=”oldsite.com to newsite.com” stopProcessing=”true”>
     <match url=”(.*)” />
     <conditions logicalGrouping=”MatchAll” trackAllCaptures=”false”>
                    <add input=”{HTTP_HOST}” pattern=”^oldsite\.com$” />
     </conditions>
     <action type=”Redirect” url=”http://newsite.com/{R:1}” redirectType=”Permanent” />
     </rule>
<rule name=”www.oldsite.com to newsite.com” stopProcessing=”true”>
     <match url=”(.*)” />
     <conditions logicalGrouping=”MatchAll” trackAllCaptures=”false”>
<add input=”{HTTP_HOST}” pattern=”www.oldsite.com” />
     </conditions>
     <action type=”Redirect” url=”http://newsite.com/{R:1}” redirectType=”Permanent” />
     </rule>
  </rules>
</rewrite>

@: bước này cẩn trọng nhất, backup file htaccess hoặc web.config cũ lại trước khi làm. Nếu có vấn đề xảy ra thì backup file cũ lại ngay.

Bước 4. (Bước này làm sau khi nhận thấy bước 3 hoàn tất)
Sử dụng Google webmaster Tool khai báo với Google việc chuyển đổi http://domainold.com sang http://newdomain.com

Bước 5. Kiểm tra lại sitemap.xml, robots.txt, Kiểm tra lại việc redirect đã hoàn thành chưa?

Rủi ro:
– Khả năng mất khỏi vị trí trong vòng 24h.
– Khả năng rớt top 10 là 20%
– Domain cũ bị mất, không có quyền quản trị

Chúc các bạn may mắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *