Bài viết này được thực hiện bởi THV. Nên các thông số phải đúng là sử dụng cloudFare.com, Plesk 12.5 , IIS 7.5 . Còn các plesk khác mình chưa test nhưng chắc chắn sẽ không khác nhiều.
Sau khi trỏ xong DNS và việc kết nối giữa website với cloudfare.com thành công thì ta thực hiện các bước sau:

1.       Bật SSL: Full trên CLoudFare.com.

2.       Các mục Authenticated Origin Pulls, Automatic HTTPS Rewrites Bật On, Opportunistic Encryption bật Off

3.       HTTP Strict Transport Security (HSTS) : Check I Understand  -> Next -> Bật On hết tất cả các mục lưu ý Max Age Header (max-age) chọn 6 tháng -> Save

4.       Origin Certificates  click Create Certificate -> Chọn Let Cloudflare generate a private key and a CSR , Private key type là RSA. Và chọn 15 year. Sau đó Next Kết thúc.

5.       Cấu hình trong Plesk 12.5 :

a.       Click vào Tools & Setting: ->  SSL Certificates -> Click vào Add (tạo mới domain SSL) -> Certificate name điền tên domain cần SSL, Domain name điền tên domain cần SSL -> sau đó click vào nút Request.

b.      Bật SSL của domain cần SSL: click vào domain cần SSL -> hosting setting -> Mục Security check vào SSL support -> save lại.

6.       Cấu hình trong IIS 7.5:

Click vào domain -> mục IIS chọn SSL setting sau đó ta check vào Require SSL và  Ignore -> nhấn nút apply bên phải.

Sau khi thành công hết các bước giờ việc các bạn truy cập vào thử đã nhận chưa thôi.
Ở trên Plesk 12.5 có 3 nút : Request, Buy SSL, Self-Signed. Ta sử dụng nút request là để Plesk gửi yêu cầu tới nơi (cloudfare.com) đã đăng ký cho nhanh khỏi cần phải download hay upload giấy phép.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *